• June 2, 2021

เมืองมรดกโลก

เมืองมรดกโลก

เมืองมรดกโลก อุทยานพระนครศรีอยุธยา

เมือง มรดกโลก ตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยาเมืองเก่า มีเนื้อที่ประมาณ 1,800 ไร่ อยู่ห่างจากรุงเทพไปทางทิศเหนือ   

ตามถนนเส้นเอเชีย ระยะประมาณ 75 กิโลเมตร เมื่อในยปี พ.ศ 1893 ได้ถูกพม่าได้ทำลายลง แม้ตอนนี้ยังคงมีร่องฃความเสียหายครั้งที่ยิ่งใหญ่ และความเจริญรุ่งเรืองของเมืองดังอย่าง กรุงศรีอยุธยาทั้งในอดีตกับปัจจุบัน ต่อมาได้มีการรื้อสถาปัตยกรรมในเมืองกรุงศรี เพื่อไปก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร  ทำให้โบราณสถานนั้นถูกปล่อยล้างไป ครั้นจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้อนุรักษ์โบราณสถานแห่งนี้ไว้ขึ้นมาอีกครั้ง

เมืองมรดกโลก กรุงอยุธยา

เมืองมรดกโลก พระราชวังจันทรเกษม หรือว่าวังหน้า ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำป่าสัก เป็นพระราชวังที่ปรากฏตามหลักฐานได้อย่างแม่นยำ โดยสร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ 2120 สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช  เพื่อให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อยามมาเสด็จเข้าเฝ้าพระธิดาที่กรุงศรีอยุธยา     นอกจากนี้แล้วยังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์

เมืองมรดกโลก อุทยานพระนครศรีอยุธยา

หลังจากการเสียกรุงศรีครั้งที่ 2 นั้น พระราชวังจันทรเกษมได้ถูกปล่อยทิ้งร้าง เมือง มรดกโลก จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ 2404 ได้มีการปรับปรุง เพื่อใช้สำหรับในเวลาที่พระองค์เสด็จมาประพาสพระนครศรีรอยุธยา

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวังจันทรเกษมให้เป็นที่ทำการของเมืองมลทลเก่า

สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง ได้มีการซ่อมแซม อย่าง กำแพงพระราชวัง พลับพลาจตุรมุข พระที่นั่งพิมานรัตยา ตึกโรงม้าพระที่นั่ง อาคารสโมสรเสือป่า ตึกทำการภาค ระเบียบจัดตั้งศิลาจำหลัก พระที่นั่งพิสัยศัลลักษณ์

เมืองมรดกโลก กรุงอยุธยา

วัดโลกยสุธาราม มีการสันนิธานว่าสร้างขึ้นเมื่อมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง วัดนี้มีพรนะพุทธไสยาสน์ เมือง มรดกโลก ปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองกรุงศรี ประดิษฐ์อยู่กลางแจ้ง มีความยาว 42 เมตร  และสูง 8 เมตร พระเศียรไปทางทิศเหนือ พระพักตร์หันไปทางทิศตะวันตก   

วัดโลกยสุธาราม

วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร  ตั้งอยู่ริมป้อมเพรช พระอัยการในพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้สร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อสมัยกรุงศรี โดยให้ชื่อว่าเป็นวัดทอง สถาปัตยกรรมของวัดนี้นั้น ตัวโบสถ์นั้นจะตกท้องช้าง ทำให้คล้ายท้องเรือสำเภาอันเป็นเอกลักษณ์ของโบสถ์สมัยอยุธยา  

วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร

วัดธรรมิกราช โดยมีชื่อเดิมว่า วัดมุขราช ตั้งอยู่ที่กรุงศรีอยุธยา ติดกับพระราชวังโบราณ สร้างขึ้นโดยพระยาธรรมิราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้ง จุดเด่นของวัดคือมีการพบพระเศียรพระธรรมิราช เป็นพระเศียรที่สัมฤทธิ์ที่ขนาดใหญ่ เมือง มรดกโลก ที่มีความสำคัญมากที่สุดในโลก  

เมื่อพระสายน้ำผึ้งได้สร้างวัดพนัญเชิงนั้น พระราชโอรสคือพระเจ้าธรรมิกราช ได้โปรดสร้างขึ้นบริเวรเมืองอโยธยาศรีรามเทพนคร พื้นที่ของวัดนั้นอยู่ที่ทางทิศตะวันออกของพระนคร

ก่อนเสียเมืองกรุงศรีอยุธยานั้น พระเจ้าอุทุมพรผนวชที่วัดนี้พร้อมมหาดเล็กชื่อนายหง โดยที่ตั้งพระทัยไว้ว่าถ้าบ้านเมืองนั้นเกิดศึกจะช่วยออกรบ ต่อมาข้าศึกเมื่อทัพมาถึงตำบลภูเขาทองนายหงลาสิกขาก่อนที่จะออกเพื่อรบช่วยบ้านเมืองอย่างที่เคยตรัสออกไว้  

ครั้นเมื่อกู้อิสรภาพมาได้แล้วต่อมาได้พระราชทานเป็นพระยาเพรชพิชัยจนต่อสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ ก็ได้เป็นพระยาเพรชพิชัยสืบมา  แต่ทางศิลปากรได้เข้ามาซ่อมแซม

เริ่มการบูรณะกำแพงวัดปูพื้นขึ้นมาใหม่ทั้งหมด พระวิหาร พระนอน พระกุฏิสงฆ์ เมือง มรดกโลก เศียรพระพุทธรูปนั้นเป็นศิลปะสมัยอู่ทอง จากเดิมอยู่ที่วิหารหลวง ซึ่งมีควรศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ในสมัยก่อนนั้นเป็นที่พึ่งร้อนพึ่งเย็นในทางธรรมให้กับใครหลายคน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระยา หรือแม้กระทั่งชาวบ้านธรรมดากล่าวว่าหากผู้ใดที่กล่าวคำสาบานเอาไว้นั้นหากไม่เป็นไปตามที่ตนนั้นสาบานไว้ต่อหน้าพระพักตร์คนที่ผิดจะต้องตาย หรือมีอันเป็นไปในทางที่ไม่ดี ได้เป็นที่กล่าวขานต่อผู้คนเป็นอย่างมาก ต่อมากรมศิลปกรจึงนำไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์พระเจ้าสามพระยา ความศักดิ์สิทธิ์จึงคลายไป 

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด รีวิวเมืองมรดกโลก น่าอ่านแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >> thinksmile ขอบคุณที่รับชม .

Leave a Reply

Your email address will not be published.