• July 7, 2021

การศึกษา

จากสิงคโปร์สู่ไทย 4 กรอบแนวคิดทาง การศึกษา เมื่อไม่นานมานี้ผู้เขียนได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ที่เปิดในกรุงเทพฯรวมกับนักศึกษาไทยหลายท่านแม้ว่าการเยี่ยมชมในครั้งนี้จะมีเป้าหมายหลักเพื่อศึกษาว่าระบบ การศึกษาสิงคโปร์และโรงเรียนแห่งนี้ มีวิธีการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Competency – Based Education) อย่างไร เกิดความประทับใจหลักของผู้เขียนมาจากการได้รับฟังประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายการศึกษาสิงคโปร์ จากคุณ Ong Teck Chin – Hend of Schools ที่มาต้อนรับและนำเสนอต่อคณะดูงานซึ่งคุณ Ong Teck Chin ใครเป็นผู้บริหารของโรงเรียนประเภท Independent School ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ร่วมวิจัยและพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการและการเรียนการสอนใหม่ๆ กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์มาก่อน จากการดูงานในครั้งนี้ทำให้ทราบว่าแม้สิงคโปร์จะมีระบบการศึกษาที่ถือว่าก้าวหน้ามามากแล้ว แต่ก็ยังไม่หยุดพัฒนา โดยในขณะนี้กำลังมุ่งเป้าหมายไปที่การยอมรับในสมุดที่หลากหลายของนักเรียนรายบุคคลมากกว่าแค่ด้านวิชาการ มีมาตรการใหม่ ๆ เช่น ยกเลิกการสอบในระดับประถมศึกษาตอนต้นที่สร้างความเข้มแข็งและประเมินตามสภาพจริงในระหว่างเรียนมากขึ้น กรอบรูปแบบการเรียนมัธยมต้นไปสู่ Subject – Based Banding ที่นักเรียนแต่ละคนสามารถเลือกเรียนแต่ละวิชาหญ้าตามระดับสมรรถนะของตนเอง เปิดให้ครูจัดการเรียนการสอนร่วมให้นักเรียนที่มีสมรรถนะต่างกันมากภายในห้องเดียวกันได้เป็นต้น การพัฒนาของระบบ การศึกษา สิงคโปร์ มาตรการหรือนโยบายใหม่ ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ที่ได้ฟังนั้นน่าประทับใจ แต่สิ่งที่ประทับใจผู้เขียนมากกว่าคือการได้เห็นปรัชญาความเชื่อบางอย่างที่สำคัญ ที่เป็นเสมือน “ตาน้ำ” สร้างความคิดและคำพูดให้หน่อยสิบอกมาเป็น “สายน้ำ”…

Read More