• July 4, 2021

คุณธรรมคำสอน

คุณธรรมคำสอน ในการดำรงชีวิตประจำวัน คุณธรรมคำสอน หรือโลกธรรมทั้ง 8 คือธรรมดาของโลก เรื่องของโลก และสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากับคนทั่วไป ที่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ในปัจจุบัน ซึ่งก็จะมีทั้งหมด 4 อย่าง ดังนี้ การได้ลาภ กับเสื่อมลาภ ซึ่งลาภในที่นี้ หมายถึง ทรัพย์สินเงินทอง เช่น ผู้ที่เกิดมา และเป็นคนจน ซึ่งต่อมาภายหลัง ก็กลายเป็นคนร่ำรวยก็มีมาบ้างแล้ว ซึ่งคนที่ร่ำรวยแล้วได้กลายมาเป็นคนจนก็มี การได้ยศ กับเสื่อมยศ ซึ่งยศในที่นี้ก็หมายถึง ชื่อเสียง เกียรติยศ และตำแหน่งในหน้าที่การงาน มาตลอดจนการ มีความเคารพ และนับถือที่ได้มากจากผู้อื่น เช่น คนที่เคยมีตำแหน่งใหญ่โต ในวันหนึ่งก็จะต้องหลุดพ้น จากตำแหน่งนี้ไป เป็นต้น การติเตียน กับการสรรเสริญ การติเตียน กับการสรรเสริญ แน่นอนว่าคนเรา ต่างจิตจ่างใจกัน เมื่อเรานั้นทำอะไรลงไป อย่างที่หนึ่งคนชอบ ก็จะมีอีกคนหนึ่งที่ไม่ชอบก็มี การที่ชอบสรรเสริญ และที่ไม่ชอบติเตียน เช่น บางครั้งสิ่งที่เรา ได้ทำลงไปขัดต่อผลประโยชน์ เขาโดยที่เราไม่รู้ตัว…

Read More