• June 19, 2021

มรดกโลก

เมือง มรดกโลก ประเทศจีน เมืองมรดกโลก ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอาระยธรรมที่ยาวนานที่สุดประเทศหนึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถค้นคว้าได้บ่งชี้ถึงอาระยธรรมจีนที่มีมาถึงอายุ 5,000 ปี ที่ผู้คนต่างพูดถึงเป็นเสียงเดียวกันถึง การพัฒนาแนวคิดเมื่อประมาณทศวรรษที่ 2 ก่อน ค.ศก่อนประวัติศาสตร์จีนช่วงที่เป็นอาณาจักรสลับกันไปวัฒนธรรมของจีนมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในทวีปเอเชียและในสังคมโลกเมื่อยุคก่อนประวัติศาสตร์ ไม่มีหลักฐานแนวชัดว่าเริ่มต้นมาอย่างไร แต่การแบ่งช่วงเวลาได้เป็นสังคม 2 แบบ  แบบแรกเป็นช่วงที่ผู้หญิงเป็นใหญ่ที่เรียกว่าวัฒนธรรมย่านเซาแต่ช่วงที่ผู้ชายเป็นใหญ่จะเรียกว่าวัฒนธรรมหลงซานเป็นตำนานบรรพบุรุษหนึ่งของจีน  จีนในยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือว่า ยุคหินเป็นดินแดนที่มนุษย์อาศัยอยู่เป็นเวลานานที่สุดในทวีปเอเชียพบหลักฐานที่มนุษย์หยวนโหว่ มีอายุประมาณ 1,700,000 ปีถูกค้นพบในปี ค.ศ 1965 ที่มณฑลยูนานและพบโครงกระดูกมนุษย์ปักกิ่งที่มีอายุประมาณ 70 ปีถึง 20 ปีร่วงมาแล้วยุคหินกลางมีอายุประมาณ 1 ปี ถึง 60 ปีล่วงมา ไม่มีการตั้งหลักแหล่งที่ถาวรมีเพียงการค้นพบเครื่องถ้วยชามหม้อมีการจัดเก็บอาหารเครื่องหินที่ใช้ในชีวิตประจำวันยุคหินใหม่ยุคหินในบริเวณประเทศจีน เมือง มรดกโลก พระราชวังต้องห้าม เมืองมรดกโลก ปัจจุบันที่มีอายุประมาณ 60 ปีถึง 4000 ปีล่วงมาแล้วที่ตั้งเป็นชุมชนรู้จักเพาะปลูกข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์ทอผ้าอยู่บ้านมีหลังคาที่อยู่ในยุคที่ทันสมัยขึ้นมนุษย์ทำเครื่องปั้นดินเผาที่มีการประณีตและแข็งแกร่งมากตกแต่งลวดลายภาชนะขัดมันผิวยุคโลหะมีอายุประมาณ 40 ปีล่วงมาแล้วหลักฐานเก่าคือนี่ทองแดงที่นำมาทำภาชนะต่าง ๆเช่น กระถางกระจกที่บรรจุไว้ที่มีขนาด ใหญ่สวยงามเป็นเครื่องใช้เฉพาะสมัยราชวงศ์ซางและราชวงศ์โจ่วประเทศจีนมีตำนานและประวัติศาสตร์ ที่สำคัญต่อมาจึงได้รับยกย่องเป็นเมืองมรดกโลกหลายแห่งในมณฑลจีน พระราชวังต้องห้ามผีพระราชวังกู้กงที่แปลตามตัวอักษรว่าเมืองต้องห้ามสีม่วงพระราชวังต้องห้ามนี้ตั้งอยู่กลางเมืองปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนเป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงพระราชวังต้องห้ามนี้รู้จักกันในนามพิพิธภัณฑ์ พระราชวังพื้นที่ทั้งหมด 720,000 ตารางเมตร หรือว่า…

Read More