• June 16, 2021

เกษียณ

เตรียมความสุขหลัง เกษียณ การทำงาน           เมื่อถึงเวลาเกษียณ เราควรจะมีเงินเก็บไว้ ใช้หลังเกษียณ เท่าไหร่ ? เป็นคำถามที่หลายคนที่มักจะถูกสอบถามบ่อยครั้ง   การมองว่าเราควรจะมีเงินใช้หลังเกษียณเป็นเงินจำนวนเท่าใดนั้น เป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละบุคคล อาจจะมองภาพไม่ชัดเจนนัก ว่าควรมีเท่าไหร่ถึงจะพอ หลาย ๆ ท่านอาจจะลืมคิดค่าใช้จ่ายบางอย่างขณะที่หลายท่านอาจคิดว่าจะใช้เงินน้อยมาก ไม่ต้องกังวล บางท่านไปทำไร่ทำสวน เพราะฉะนั้นเบื้อต้น  ผมอยากให้ท่านผู้อ่านบทความนี้ ลองจินตนการกิจกรรมรายวันหลังเกษียณก่อนว่ามีอะไรบ้าง หรืออยากทำอะไรบ้าง จากนั้นให้นึกถึงค่าใช้จ่ายหลังเกษียณที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น ว่าแนวทางนี้อาจจะทำให้สามารถประมาณค่าใช้จ่ายก้อนนั้นได้เบื้องต้นและง่ายขึ้น           นอกจากนี้ การที่ท่านประมาณ เงินที่จะต้องใช้หลังเกษียณ จากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในปัจจุบันเป็นที่ตั้ง อาจจะทำให้ท่านประมาณเงินใช้หลังเกษียณคาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต ณ ช่วงเวลาหลังเกษียณได้ ข้อมูลสำคัญที่ต้องนึกถึง ณ ช่วงเวลาหลัง เกษียณ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นหรือฉุกเฉิน (Emergencies) หลาย ๆ ท่านสงสัยว่าเมื่อ เกษียณแล้วทำไมเรา ยังต้องมีค่าใช้จ่ายสำรอง เผื่อฉุกเฉินอีก ทั้ง ๆ ที่เราไม่ได้ทำงานแล้ว ผู้เขียนอยากให้ท่านนึกถึงการซ่อมแซมบ้าน ไม่ว่าจะเป็นหลังคารั่ว ปั๊มน้ำเสีย ค่าทำความสะอาด ทีวีดับ…

Read More